Begrippenlijst Geld

Wat is AIO, een AOW-gat en wat houdt het depositogarantiestelsel in? Wat doet het CAK? Heb ik recht op heffingskorting? En waarvoor staat UPO? Zoek het op in deze begrippenlijst!

A

AIO: Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Dit is een aanvulling voor mensen die AOW krijgen en waarbij dit AOW-bedrag lager is dan het sociaal minimum.

AOW: Algemene OuderdomsWet. Minimum inkomensvoorzieningen voor alle ouderen in Nederland. De leeftijd waarop de AOW ingaat wordt geleidelijk verhoogd en is 66 jaar + 10 maanden in 2023.

Aflosboete: Populaire benaming voor het geleidelijk afschaffen van de Wet Hillen. Deze wet zorgt ervoor dat huiseigenaren met een (bijna) afgeloste hypotheek minder belasting betalen. De komende 30 jaar gaan deze huiseigenaren stukje bij beetje iets meer belasting betalen.

Alleenstaande ouderenkortingExtra heffingskorting van 478 euro (bedrag 2023) op de te betalen belasting voor alleenstaande AOW-ontvangers.

AOW-gat: Het gemis aan inkomen uit de AOW omdat iemand al voor de AOW-leeftijd is gestopt met werken. Soms is een Overbruggingsregeling de oplossing.

B

Beschikbare premieregelingPensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen wordt bepaald door het bedrag dat op de pensioendatum beschikbaar is.

Bewind: Iemand die onder bewind staat kan niet meer zelf over zijn geld beschikken, omdat hij of zij niet meer in staat is goede financiële beslissingen te nemen.

BKR: Bureau Krediet Registratie. Het BKR registreert leningen.

Boeterente: Bedrag dat u moet betalen als u voor het einde van de rentevasteperiode uw hypotheek wilt oversluiten.

C

CAK: Centraal Administratie Kantoor. Het CAK int onder andere de eigen bijdragen voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg). Op de website kunt u proefberekeningen maken van de eigen bijdrage.

CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg. Bij het CIZ kunt u hulp aanvragen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld om thuis 24-uurszorg te kunnen krijgen.

Codicil: Een codicil is een handgeschreven, gedateerd en ondertekend document waarin u wensen rondom uw uitvaart kunt vastleggen. Ook kunt u er bepaalde duidelijk omschreven sieraden en kleding mee nalaten aan duidelijk omschreven personen.

D

DeeltijdpensioenDeeltijdpensioen maakt het mogelijk minder te gaan werken en alvast een stukje pensioen te ontvangen.

DepositogarantiestelselGarantieregeling die bepaalt dat spaarders bij het faillissement van hun bank tot 100.000 euro van hun spaargeld kunnen terugkrijgen.

E

Eigenwoningforfait: Bedrag dat de Belastingdienst bij uw inkomen telt als u een eigen huis heeft. Het eigenwoningforfait bedraagt meestal 0,35 procent van de waarde van de woning (2023).

ErfbelastingBelasting die nabestaanden moeten betalen over hun erfenis. Partners hebben vrijstelling van 723.526 euro (2023), kinderen van 22.918 euro (2023).

Executeur: De executeur regelt de nalatenschap. Dat kan een professional zijn, maar ook een familielid. U kunt de executeur zelf benoemen in uw testament.

G

Grondslag sparen en beleggen: De grondslag is het deel van uw vermogen dat boven de vrijstelling van 57.000 euro per persoon uitkomt (2023). Over de grondslag sparen en beleggen betaalt u belasting.

H

Heffingskorting: Korting op de te betalen belasting. Er zijn heffingskortingen voor bijvoorbeeld werkenden, ouderen, alleenstaande ouderen.

Huurtoeslag: Tegemoetkoming van de overheid voor mensen met een laag inkomen. Huurtoeslag is alleen bedoeld voor huurders van een woning met een huur (2023) van maximaal 808,06 euro.

I

Indexeren: Het meestijgen van pensioenbedragen met het loon- en prijspeil. Tot 2022 hebben veel pensioenfondsen niet geïndexeerd omdat ze te weinig geld in kas hadden.

J

Jubelton: Benaming voor een eenmalige schenking van 106.671 euro (2022) die u belastingvrij mocht doen aan iemand tussen de 18 en 40 jaar die een huis koopt. In 2023 mag u nog maar 28.947 euro belastingvrij schenken voor een huis.

L

Levenstestament: Notariële akte waarin u uw wensen vastlegt voor een periode waarin u door ziekte of ouderdom zelf niet meer kunt beslissen. In een levenstestament kunt u bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aanwijzen die medische beslissingen mag nemen. Ook kunt u een gemachtigde benoemen die uw financiële zaken regelt.

M

MiddelloonregelingPensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioenbedrag afhankelijk is van het gemiddeld verdiende loon gedurende uw hele loopbaan.

N

Nabestaandenpensioen: Als uw partner overlijdt, kunt u recht hebben op nabestaandenpensioen. Deze uitkering kan komen van de overheid, van een pensioenfonds of van een verzekeraar.

O

Ouderenkorting: Heffingskorting op de te betalen belasting voor AOW-ontvangers. Bij een verzamelinkomen tot 40.888 euro bedraagt de ouderenkorting 1835 euro (bedragen 2023).

Overbruggingsregeling (OBR)Tegemoetkoming van de overheid voor 65-plussers die nog geen AOW ontvangen en hierdoor tijdelijk minder inkomen hebben.

P

Partnerpensioen: Als de deelnemer aan een pensioenregeling overlijdt betaalt een pensioenfonds of pensioenverzekeraar partnerpensioen aan de partner. Partnerpensioen heet ook wel nabestaandenpensioen.

Partnertoeslag: Aanvulling op de AOW voor AOW-ontvangers met een jongere partner. De partnertoeslag is in 2015 afgeschaft. Als u voor die datum al partnertoeslag ontving, houdt u deze.

Persoonsgebonden budget (pgb): Bedrag waarmee u naar eigen inzicht zorg en hulpmiddelen kunt inkopen. Het pgb is de tegenhanger van ‘zorg in natura’, waarbij de zorgorganisatie de hulp regelt.

U

UitsluitingsclausuleBepaling in een testament of schenkingsakte waarmee u kunt bepalen dat uw nalatenschap of schenking niet voor uw schoonzoon of -dochter is.

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)Overzicht van uw opgebouwde pensioen dat u jaarlijks krijgt thuisgestuurd zolang u pensioen opbouwt.

V

VermogensbelastingBelasting die u betaalt over uw spaargeld en beleggingen voor zover dat meer is dan 57.000 euro per persoon (2023). Het belastingpercentage is afhankelijk van de omvang van uw vermogen.

Z

ZorgtoeslagTegemoetkoming van de overheid voor de zorgverzekeringspremie voor mensen met een laag inkomen.