Heeft u een pgb? Dit mag u zorgverleners betalen

Ontvangt u een persoonsgebonden budget (pgb) om zorg te betalen? Dan mag u zorgverleners niet meer betalen dan een bepaald bedrag per uur. Hoeveel u mag betalen, hangt af van de wet waaruit u het pgb krijgt. Ook maakt het uit of u de zorg krijgt van iemand uit uw netwerk of van een professionele zorgverlener.

Met een pgb kunt u zelf bepalen wie u inhuurt voor de zorg die u nodig heeft. Dat kan een zorgverlener zijn die als zelfstandige werkt of iemand die voor een organisatie werkt. Zij doen dit werk voor hun beroep en zijn dus professionele zorgverleners. Dit heet formele zorg. U mag ook familieleden, vrienden of kennissen inhuren. Dat heet informele zorg. Aan een formele zorgverlener mag u meer betalen dan een informele zorgverlener.

Drie wetten

De bedragen die u aan een formele of informele zorgverlener mag betalen, verschillen per wet. U kunt een pgb krijgen uit drie verschillende wetten.

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U krijgt het pgb dan van de gemeente, bijvoorbeeld voor huishoudelijk werk.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw). U krijgt het pgb dan van de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld voor verpleging en verzorging.
  • Wet langdurige zorg (Wlz). U krijgt het pgb dan van het zorgkantoor, bijvoorbeeld voor dagbesteding en voor de zorg die u thuis nodig heeft.

In iedere wet kan de omschrijving van formele zorg anders zijn. U moet dus per wet kijken of u een formele of een informele zorgverlener heeft.

Pgb uit de Wmo

Het bedrag dat u aan een zorgverlener mag betalen verschilt per gemeente. Voor een formele zorgverlener is dat bedrag hoger dan voor een informele zorgverlener. Een formele zorgverlener is bijvoorbeeld een schoonmaakhulp die via een organisatie werkt. Een informele zorgverlener is bijvoorbeeld uw buurvrouw die u helpt het huis schoon te houden. Gemeenten bepalen zelf waaraan een formele zorgverlener moet voldoen. U betaalt voor een pgb uit de Wmo een eigen bijdrage van 19 euro per maand (2023).

Pgb van de zorgverzekeraar

Aan informele zorgverleners mag u maximaal 26,52 euro per uur betalen, inclusief reiskosten en vakantiegeld (bedrag 2023). Niet alle zorgverzekeraars geven een budget waarmee u dit maximale bedrag kunt betalen. Iets om op te letten als u een nieuwe zorgverzekering kiest.

Aan formele zorgverleners mag u meer betalen. Wat een formele zorgverlener is, staat in de zorgverzekeringswet. Het moet een verpleegkundige zijn van het niveau 4 of 5 die is ingeschreven in het BIG-register óf een andere zorgverlener met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In beide gevallen moet de zorgverlener een AGB-code hebben. Het verschilt per zorgverzekeraar hoeveel u aan een formele zorgverlener mag betalen.

Een familielid is meestal een informele zorgverlener, ook als hij of zij een zorgverlenend beroep heeft. Uw partner, kinderen en schoonkinderen, broers en zussen en kleinkinderen zijn altijd informele zorgverleners. U betaalt voor een pgb uit de zorgverzekeringswet geen eigen bijdrage en de kosten gaan niet van uw eigen risico af.

Pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Aan informele zorgverleners mag u maximaal 22,98 euro per uur betalen uit het pgb. U kunt een zorgverlener wel meer betalen, maar dat moet u dan doen van uw eigen geld. Het extra bedrag moet u overmaken naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de betalingen uitvoert. Ook in de Wlz geldt dat familieleden meestal informele zorgverleners zijn, net als bij de zorgverzekeringswet.

Aan een formele zorgverlener mag u meer betalen. Een formele zorgverlener of zorgorganisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel of in het BIG-register. U mag aan een formele zorgverlener maximaal 72,39 euro per uur betalen. Voor dagbesteding in een groep mag u maximaal 66,64 euro per dagdeel betalen (2023).

Voor een pgb uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

Meer weten?

U vindt meer informatie over de regelingen die gelden op de website van PerSaldo. U vindt daar onder andere een slim lijstje met alle bedragen voor het pgb.