Ik vind het moeilijk om mijn financiën te regelen, wat kan ik doen?

Wordt het u teveel om uw bankzaken zelf te regelen? Of vindt u het moeilijk om alle zaken te regelen die de overheid van u vraagt? Dan kunt u iemand anders vragen die zaken namens u af te handelen. Dat heet machtigen. Machtigen kan op verschillende manieren.

Geldzaken

Als u wilt dat iemand anders namens u uw bankzaken regelt, dan kunt u die persoon een volmacht geven. Daarmee geeft u hem of haar toestemming om namens u rekeningen te betalen en geld over te maken. Als u wilt kunt u ook regelen dat de gevolmachtigde uw bankzaken kan inzien. Dan kan hij of zij alle bij- en afschrijvingen op uw bankrekening en het saldo van uw bank- en spaarrekeningen zien. Een bancaire volmacht kunt u gratis regelen bij uw eigen bank. Nadat u uw handtekening heeft gezet, is de volmacht direct geldig. Sommige banken kunnen ook bij u thuis komen om de volmacht te regelen. Naast de bancaire volmacht bestaat er ook een algemene volmacht voor het regelen van al uw financiële zaken. Ook kunt u een bijzondere volmacht geven, bijvoorbeeld voor het verkopen van uw huis. U leest er meer over in het artikel Wat is een volmacht.

Zaken regelen met de overheid

Wilt u dat iemand anders namens u belastingaangifte doet of een toeslag aanvraagt? Dan kunt u hem of haar daarvoor machtigen met behulp van uw DigiD. Dat heet DigiD Machtigen. U kunt iemand machtigen voor een bepaalde taak en voor een bepaalde periode. U kunt bijvoorbeeld een belastingadviseur machtigen om in de maand april belastingaangifte te doen. Uw belastingadviseur kan dan geen andere zaken regelen. Voor zaken die u met andere overheidsinstanties moet regelen, kunt u ook iemand machtigen, bijvoorbeeld met de SVB, het donorregister en het CIZ. Voor DigiD Machtigen heeft u een machtigingscode nodig. Die kunt u zelf aanvragen met uw eigen DigiD, maar u kunt ook aan de persoon die u wilt machtigen vragen om de code aan te vragen. U krijgt de code dan per brief thuisgestuurd. U geeft de machtigingscode aan de gemachtigde. Hij of zij kan de machtiging activeren en zaken gaan regelen namens u. In dit artikel van SeniorWeb kunt u meer lezen over DigiD Machtigen.

Zorg

Heeft u iemand nodig die namens u beslissingen mag nemen over medische behandelingen? Bijvoorbeeld omdat u beginnende dementie heeft en wilt dat iemand anders met uw arts kan bespreken welke zorg u nodig heeft? Als u een gezonde partner en/of kinderen heeft, kunnen zij deze beslissingen nemen. Heeft u die niet, dan is het verstandig iemand anders aan te wijzen. Het is belangrijk dat duidelijk is welke persoon namens u mag beslissen. Als er onenigheid is in de familie, kan het daarom verstandig zijn om door de kantonrechter iemand van buiten de familie aan te laten wijzen die uw belangen kan behartigen.

Levenstestament

Wilt u voor financiële zaken én voor beslissingen rond zorg iemand aanwijzen die zaken regelt en beslissingen neemt? Dan kunt u ook een levenstestament opstellen. Daarin wijst u bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aan die namens u met artsen bespreekt welke medische behandelingen u wel of niet wilt ondergaan. U kunt er ook volmachten mee geven. Een levenstestament is alleen geldig als het is opgesteld door een notaris en kost minimaal 400 euro.

Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die bescherming nodig hebben in financiële zaken. Bijvoorbeeld omdat ze niet meer weten waaraan ze hun geld hebben uitgegeven of te makkelijk geld weggeven. De bewindvoerder zorgt ervoor dat het geld alleen wordt gebruikt voor zaken die in het belang zijn van degene die onder bewind staat. Bewindvoering is een zware maatregel, die wordt opgelegd door de kantonrechter als iemand wilsonbekwaam is. Als u wilt, kunt u in een levenstestament vastleggen wie uw bewindvoerder wordt als u in die situatie terechtkomt.

Curatele

De zwaarste maatregel om iemand te beschermen is curatele. Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Hij of zij mag dan niet zelfstandig zaken regelen, maar alleen met toestemming van een curator. Doet iemand toch een onverantwoorde aankoop, dan kan de curator die terugdraaien. Net als bewindvoering moet curatele worden opgelegd door de kantonrechter. Curatele wordt alleen toegewezen als het echt niet anders kan.