8 vragen over zorgprofielen in de Wet langdurige zorg

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig in een zorginstelling of thuis? Dan heeft u een indicatie vanuit de Wet langdurig zorg nodig. Zo’n indicatie heet een zorgprofiel. Aan uw zorgprofiel kunnen zorgverleners zien welke zorg u nodig heeft. Lees hier het antwoord op 8 veelgestelde vragen.

1. Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel is een korte omschrijving van de zorg die u nodig heeft. De zorgprofielen vanuit de Wet langdurige zorg zijn alleen bestemd voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben en voor mensen waarvoor 24-uurszorg noodzakelijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kwetsbare ouderen, mensen met dementie en mensen met een handicap.

2. Waarom is het belangrijk om een zorgprofiel te hebben?

U heeft een zorgprofiel nodig om Wlz-zorg te kunnen krijgen. Zo weet uw zorgverlener hoeveel geld er is voor uw verpleging, behandeling en begeleiding en of u in een zorginstelling kunt gaan wonen. U heeft ook een zorgprofiel nodig om thuis passende zorg te kunnen krijgen of in te kopen.

3. Wie bepaalt welk zorgprofiel ik krijg?

Medewerkers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) nemen een besluit over uw indicatie. In dit indicatiebesluit kunt u lezen welk zorgprofiel past bij de zorg die u nodig heeft.

4. Hoe vraag ik een zorgprofiel aan?

Langdurige zorg vraagt u aan bij het CIZ. Een indicatie aanvragen kan een lastige klus zijn, waarvoor u veel vragen moet beantwoorden. De wijkverpleegkundige of de huisarts kunnen u daarbij helpen.  Ook een cliëntondersteuner, mantelzorgmakelaar of casemanager dementie kunnen hierin een rol spelen.  Om een indicatie vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een officiële diagnose van uw ziekte of aandoeningen nodig van de artsen die u behandelen.

5. Welke zorgprofielen zijn er?

Er bestaan verschillende groepen zorgprofielen. Voor ouderen is vooral de groep Verpleging en verzorging (VV) van belang. Ieder zorgprofiel heeft de aanduiding VV gevolgd door een getal. Dat zijn de volgende profielen:

VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging.

Deze indicatie is bedoeld voor mensen die meerdere keren per dag begeleiding, toezicht en zorg nodig hebben. Zij hebben met psychische problemen te maken of hebben een kwetsbare gezondheid, bijvoorbeeld een chronische ziekte. Denken, dingen onthouden en concentreren zijn lastig voor hen. Zij kunnen niet – of bijna niet – zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven.

VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg.

Deze indicatie is bedoeld voor mensen met dementie die geen greep meer hebben op hun eigen doen en laten. Zij zijn door de dementie niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Ze herkennen hun naasten niet altijd meer en kunnen niet meer alleen naar buiten, omdat het risico op verdwalen groot is. Zij hebben meerdere keren per dag zorg nodig en moeten geholpen worden met eten, drinken, tanden poetsen, douchen en naar de wc gaan.

VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.

Deze indicatie is bedoeld voor mensen met ernstige lichamelijke beperkingen. Zij hebben op veel momenten van de dag behoefte aan begeleiding, verzorging en verpleging in een veilige woonomgeving. Zij kunnen meestal goed bepalen welke hulp ze nodig hebben en hoe ze die hulp willen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die van een rolstoel afhankelijk zijn.

VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding.

Deze indicatie is bedoeld voor mensen die vanwege een chronische ziekte begeleiding nodig hebben in combinatie met intensieve verzorging en verpleging. Ze hebben naast lichamelijke problemen, ook beperkingen in het geheugen, het denken en de concentratie. Daarom hebben ze doorlopend hulp, toezicht, sturing en begeleiding nodig. Er is op meerdere momenten per dag zorg nodig, zoals verpleging en hulp bij de lichamelijke verzorging. Naar buiten gaan kan alleen met een begeleider. Als het nodig is, kunnen ook familieleden begeleiding krijgen, om te leren omgaan met de veranderingen die de ziekte van hun naaste met zich meebrengt.

VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging.

Deze indicatie is bedoeld voor mensen met heel ernstige aandoeningen, waardoor heel veel taken van hen overgenomen moeten worden. Ze zijn ernstig ziek en hebben doorlopend behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundige aandacht. Ze hebben op meerdere momenten per dag zorg nodig.

VV9b: Herstel gerichte behandeling met verpleging en verzorging.

Deze indicatie is bedoeld voor mensen die herstelzorg nodig hebben na een opname en behandeling (bijvoorbeeld in een ziekenhuis) en die ook andere aandoeningen hebben. Dit leidt tot extra gezondheidsproblemen en daarom is er extra zorg nodig. In principe gaat het om een tijdelijke behoefte aan extra zorg, meestal zo’n twee tot zes maanden.

6. Wat gebeurt er als ik een indicatie heb?

Als u het indicatiebesluit heeft ontvangen, neemt het Zorgkantoor bij u in de buurt contact met u op. Het Zorgkantoor regelt de zorg die u nodig heeft. Dat kan een opname in het verpleeghuis zijn, verpleging en verzorging bij u thuis of een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf zorg kunt regelen. In het indicatiebesluit staat welk Zorgkantoor contact met u opneemt. U betaalt voor deze zorg een eigen bijdrage.

7. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn zorgprofiel?

Als u het niet eens bent met het besluit van het CIZ kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift stuurt u altijd schriftelijk of per e-mail naar het CIZ.

8. Hoe weet ik welke verpleeghuizen mij kunnen plaatsen?

Veel verpleeghuizen hebben niet meteen een kamer vrij. Daardoor komt u eerst op een wachtlijst. Met ingang van 2021 is de manier waarop wachtlijsten worden bijgehouden veranderd. U kunt aan de medewerker van het Zorgkantoor vertellen welk verpleeghuis uw voorkeur heeft. Daarna neemt dat verpleeghuis contact met u op. Verhuizen naar een zorginstelling is een ingrijpende gebeurtenis. Het is belangrijk dat u een verpleeghuis kiest dat bij u past. Sommige verpleeghuizen nemen alleen bewoners aan met een bepaald zorgprofiel. Vraag dat dus eerst na. Bezoek een aantal verpleeghuizen, liefst samen met uw partner, familieleden of vrienden. U krijgt dan een indruk van de sfeer, de kamers en de mensen die er werken en wonen. Ook kunt u vragen stellen over dingen die u belangrijk vindt.