Op de wachtlijst voor het verpleeghuis? Zo werkt het.

Gaat u verhuizen naar een verpleeghuis? Veel verpleeghuizen in Nederland hebben niet meteen een kamer vrij. Grote kans, dat u eerst op een wachtlijst komt. Op die wachtlijst krijgt u een status toegekend. Die status zegt iets over hoe ernstig uw situatie is.

Voordat u zich kunt inschrijven bij een verpleeghuis, heeft u een indicatie nodig voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De huisarts of wijkverpleegkundige kan deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een medewerker van het CIZ komt met u praten, daar mag een mantelzorger bij zijn. Daarna komt het oordeel: wel een indicatie of geen indicatie. U leest er meer over in ‘Hoe regel ik de opname in het verpleeghuis?

Wachtlijsten

Veel verpleeghuizen hebben niet meteen een kamer vrij. Daardoor komt u eerst op een wachtlijst. Met ingang van 2021 is de manier waarop wachtlijsten worden bijgehouden veranderd.  Als u een indicatie aanvraagt, vraagt de medewerker van het CIZ welk verpleeghuis uw voorkeur heeft. Heeft u de indicatie voor langdurige zorg gekregen? Dan neemt het verpleeghuis van uw voorkeur contact met u op. Het kan ook zijn dat u wordt gebeld door de zorgorganisatie waar dat verpleeghuis bij hoort. Als u geen voorkeur heeft opgegeven, neemt het zorgkantoor contact met u op. Samen met het zorgkantoor bekijkt u dan welk verpleeghuis en welke zorgaanbieder het beste bij u passen. Daarna neemt die zorgaanbieder contact met u op. In beide gevallen geldt dat als er geen plek beschikbaar is in het verpleeghuis waar u het liefst naartoe wilt, u op de wachtlijst komt.

Wachtstatus

Vanaf 2021 zijn er in de langdurige zorg vier wachtstatussen: ‘urgent plaatsen’, ‘actief plaatsen’, ‘wacht op voorkeur’ of ‘wacht uit voorzorg’. Deze vier statussen geven aan hoe snel u zorg nodig heeft. Per status worden aanvullende gegevens genoteerd, classificaties genoemd.

Wie bepaalt uw status?

De medewerker van de zorgaanbieder of het verpleeghuis, bespreekt met u de mogelijkheden. Hij of zij bepaalt -  in overleg met  u -  de status waarmee u op de lijst komt en welke aanvullende gegevens van belang zijn. Zit u thuis in een crisissituatie? Woont u in een huis dat ongeschikt is voor u? Is de zorg die u nu krijgt, niet passend voor u? Dit wordt  allemaal genoteerd en speelt mee als het om de wachttijd gaat. U kunt dus zelf meedenken over uw status en aangeven welke aanvullende gegevens het beste passen bij uw situatie. Ook wordt gekeken welke zorg u thuis nodig heeft als u nog niet meteen naar het verpleeghuis kunt verhuizen.

Vier statussen

Hieronder geven we de 4 verschillende zorgstatussen aan.
1. Urgent plaatsen
Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat er een crisis is. Of omdat u na een ziekenhuisopname niet meer terug kan naar uw eigen huis. U verhuist zo snel mogelijk naar een verpleeghuis. Welk verpleeghuis uw voorkeur heeft, is minder belangrijk dan de snelheid.
2. Actief plaatsen
Er is geen crisissituatie, maar uw situatie is zorgelijk. U heeft binnen een half jaar een kamer in een verpleeghuis nodig. Uw voorkeur voor een bepaald verpleeghuis is belangrijk, maar als daar geen plaats is, krijgt u een andere mogelijkheid aangeboden. U mag zo’n aanbod één keer weigeren. Bij een tweede weigering wordt samen met u bekeken of uw wachtstatus nog wel klopt. Eventueel kan deze aangepast worden.
3. Wacht op voorkeur
U woont thuis en u krijgt daar de zorg die u nodig heeft. Omdat u minder haast heeft, kan er meer rekening worden gehouden met uw wensen. Is na negen maanden nog niet duidelijk of er een plaats voor u vrijkomt? Dan neemt de zorgaanbieder of het zorgkantoor contact met u op. Wat u wilt is hierbij het belangrijkste. Krijgt u een aanbod, dan mag u één keer weigeren. Bij een tweede weigering wordt samen met u bekeken of uw wachtstatus nog wel klopt. Eventueel kan deze aangepast worden. Misschien moet u nu écht snel naar een verpleeghuis verhuizen, of wilt u juist nu nog niet verhuizen omdat het beter gaat met u.
4. Wacht uit voorzorg
U woont thuis en u wilt nog niet worden opgenomen. U heeft al wel een indicatie voor de Wet langdurige zorg. U krijgt thuis de zorg die u nodig heeft, maar uit voorzorg wilt u toch op de wachtlijst staan. Het verpleeghuis van uw voorkeur weet dan dat u een keer aan de beurt wilt komen, maar u bouwt geen wachttijd op. Als uw gezondheid sterk achteruitgaat of als er een crisis ontstaat, laat u dit aan de zorgaanbieder weten. Dat kan de aanleiding zijn om uw status op de wachtlijst aan te passen.  

Een status kan veranderen

Uw status kan veranderen als uw gezondheid verslechtert. Of als uw geheugen u steeds meer in de steek laat. U kunt dat zelf melden of uw thuiszorgmedewerker. Het is dan mogelijk dat uw status van bijvoorbeeld ‘Actief plaatsen’ naar ‘Urgent plaatsen’ gaat. De zorgorganisatie past de status in overleg met u aan. Als u het niet eens kunt worden met de zorginstelling over uw wachtstatus, kunt u het zorgkantoor in uw regio vragen u hierbij te helpen.

Van verpleeghuis veranderen mag

Als u verhuist naar een verpleeghuis dat niet uw voorkeur heeft, mag u op de wachtlijst blijven staan. Als er een plek vrijkomt, mag u alsnog verhuizen naar het verpleeghuis waar u liever wilt wonen. U vindt al deze informatie helder uitgelegd op de website van het zorgkantoor.

Verhuizen met partner

U kunt ook samen met uw partner verhuizen naar een verpleeghuis. Heeft u allebei een Wlz-indicatie en heeft u niet direct zorg nodig? Dan komt u in de categorie ‘Wacht op voorkeur’ of ‘Wacht uit voorzorg’. Daarbij kunt u allebei opgeven dat u graag samen met uw partner opgenomen wilt worden. Heeft een van u beiden geen Wlz-indicatie maar wilt u wel meeverhuizen, dan kunt u dat aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)