Privacy en cookies

Privacy statement IkWoonLeefZorg.nl

IkWoonLeefZorg.nl verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door IkWoonLeefZorg.nl in Nederland.

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. We doen dit aan de hand van voorbeelden om het zo duidelijk mogelijk te maken. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u hier contact met ons opnemen.

Wat betekent het verwerken van persoonsgegevens?

Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent dit?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en emailadres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken
  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Van wie verwerkt IkWoonLeefZorg.nl persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die:

 • IkWoonLeefZorg.nl bezoeken
 • zich inschrijven voor de nieuwsbrief
 • wij een nieuwsbrief sturen
 • contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via e-mail.

Welke persoonsgegevens verwerkt IkWoonLeefZorg.nl?

IkWoonLeefZorg.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

Soorten gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden gebruik van deze gegevens door IkWoonLeefZorg.nl
Direct of indirect identificerende gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Om u een nieuwsbrief te kunnen sturen of andere relevante e-mails.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website Cookies, IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt. Om u onze online diensten te laten gebruiken. Voor het verbeteren van onze website.
Voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.
Gegevens die wij met andere partijen delen Gegevens die wij verstrekken aan andere partijen die wij inschakelen om ons te helpen bij de uitvoering van onze dienstverlening.
Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij.
Om mailings te sturen kunnen wij andere partijen inschakelen als wij hen daar opdracht voor geven.

Hoe komt IkWoonLeefZorg.nl aan uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat u uw emailadres achterlaat omdat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Ook plaatsen wij of derden met toestemming van u sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kunt u lezen in ons cookiestatement.

Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door IkWoonLeefZorg.nl?

Hiervoor staat welke soorten persoonsgegevens IkWoonLeefZorg.nl verwerkt. Hierna staat voor welke doelen wij persoonsgegevens verwerken. Ook staat de grondslag voor verwerking hierna vermeld. Voor iedere verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet een grondslag nodig.

Onderdeel Welk doel voor de verwerking van persoonsgegevens wordt hier beschreven?
4a Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
4b Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoelen

a. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Doelen

Om u goed van dienst te kunnen zijn en IkWoonLeefZorg.nl verder te kunnen ontwikkelen, verbeteren wij de website voortdurend. Dit doen wij voor onszelf en u in samenwerking met andere partijen.

Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken wij gegevens. Dit doen wij om onze website te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien welke artikelen het meest gelezen worden. Hier kunnen we vervolgens met het schrijven van nieuwe artikelen op inspelen. Hiermee verwerken wij gegevens. We doen dit door middel van cookies en vergelijkbare technieken.

Wij doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen wat u van onze website vindt. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek. Dit is altijd vrijblijvend.

Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van IkWoonLeefZorg.nl.

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken.

b. Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van u hebben, zoals klikgedrag op onze website.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat mogelijk interessant voor u is. Bijvoorbeeld als wij een specifiek product willen lanceren gericht op de seniorenmarkt waarover we u via de nieuwsbrief informeren.

Ook kunnen wij gebruik maken van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep. Wij laten weten voor welke doelgroep of soort profiel onze advertentie bestemd is. De adverteerder plaatst de advertentie dan bij de mensen die in die doelgroep vallen of aan dat profiel voldoen. Hierbij delen wij nooit gegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief sturen wij u per email toe. U kunt zich voor nieuwsbrief ook weer afmelden. Om u deze nieuwsbrief toe te kunnen sturen, verwerken wij uw e-mailadres.

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

Hoe lang bewaart IkWoonLeefZorg.nl uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. IkWoonLeefZorg.nl hanteert een bewaarbeleid. Daarin staat hoe lang wij gegevens bewaren. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar na uitschrijving.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in 4a en b kunnen wij de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

Wie heeft binnen IkWoonLeefZorg.nl toegang tot uw gegevens?

Binnen IkWoonLeefZorg.nl hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze vanwege hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruikt IkWoonLeefZorg.nl persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben zijn? Dan mogen wij dat alleen als er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming. Uw kunt uw toestemming altijd intrekken door contact met ons op te nemen.

Neemt IkWoonLeefZorg.nl automatische besluiten over mij?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. IkWoonLeefZorg.nl mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt IkWoonLeefZorg.nl geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Geeft IkWoonLeefZorg.nl uw persoonsgegevens aan anderen door?

Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld partijen die voor ons de hosting en beheer van de website doen. Voor IkWoonLeefzorg.nl is dit belegd bij SPN. Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten.

Het gaat om de volgende partijen bij IkWoonLeefZorg.nl:

 • SPN: Leverancier / Coördinator IkWoonLeefZorg.nl
 • DOP: Webbouwers CMS
 • YourHosting: Hostingpartij
 • Roularta: Database en Selligent beheerder
 • Ematters: Ondersteuning Selligent / Nieuwsbrief

Als wij uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen wij extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken wij derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven wij alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Welke rechten heeft u bij IkWoonLeefZorg.nl?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u bepaalde rechten met betrekking tot deze gegevens. Deze rechten lichten wij hier toe. Indien u gebruikt wilt maken van deze rechten of hier vragen over heeft, kunt u of een e-mail sturen naar woonleefzorg@rabobank.nl.

a. recht op informatie
Met dit privacy statement informeert IkWoonLeefZorg.nl u over de verwerking van uw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een email of op een andere door ons gekozen wijze.
b. recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
c. recht op gegevenswissing
U kunt ons soms vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van IkWoonLeefZorg.nl om de gegevens te verwerken.
d. recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
e. recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van contact, of de nieuwsbrief met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machine leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.
f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang
Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.
g. recht van bezwaar tegen Direct Marketing
Op dit moment maken wij enkel gebruik van Direct Marketing door middel van het sturen van een nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft aangemeld. Hiervoor kunt u zich ook afmelden. Gaan wij in de toekomst wel gebruik maken van andere vormen van Direct Marketing? Dan zullen we u daarover informeren en u de mogelijkheid geven om zich voor een specifiek kanaal af te melden.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen kunnen wij de termijn waarbinnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte van de voortgang van uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Wij kunnen u dan vragen om naar ons te komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoetkomen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van IkWoonLeefZorg.nl of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens bij IkWoonLeefZorg.nl?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

 1. de functionaris voor de gegevensbescherming: privacyoffice@rabobank.nl
 2. uw lokale bank of de beheerders van deze website: woonleefzorg@rabobank.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door IkWoonLeefZorg.nl dan kunt u terecht bij:

 1. de functionaris voor de gegevensbescherming: privacyoffice@rabobank.nl
 2. uw lokale bank of de beheerders van deze website: woonleefzorg@rabobank.nl
 3. de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Kan IkWoonLeefZorg.nl dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.ikwoonleefzorg.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.

Cookies

De relatie met u staat bij IkWoonLeefZorg voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak.

Stel direct de cookies in voor meer gebruiksgemak

Stel hieronder uw voorkeur in voor het gebruik van cookies op IkWoonLeefZorg.nl. Dan ziet u voortaan vaker informatie die voor u persoonlijk van belang is.

Voor veiligheidsdoeleinden en goed functioneren van IkWoonLeefZorg.nl.
Wij hanteren optimale cookies voor het veilig en goed functioneren van RabobankIkWoonLeefZorg.nl en het uitvoeren van analyses. Voor het tonen van passende advertenties, ook op externe websites en het verbeteren van uw klantprofiel. Met deze cookies volgen wij en derden uw internetgedrag en worden er persoonsgegevens verzameld; bijvoorbeeld uw IP-adres en bezochte webpagina’s.
Bevestig cookie-instelling

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk

De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt gebruikt voor deze website en kan worden gebruikt door derden om persoonsgegevens te verzamelen zoals uw IP-adres en u te volgen als u naar een andere website gaat. Dit gebeurt alleen als u toestemming hebt gegeven voor de cookies uit de categorie ‘optimaal’.

Minimale cookies

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van de website te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om taalinstellingen te onthouden, maar ook om te voorkomen dat de website overbelast raakt. Deze cookies worden altijd geplaatst en zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wij gebruiken ook cookies om te analyseren hoe vaak de website bezocht wordt en welke delen van de website meer bezocht worden. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren. Deze informatie zal niet gebruikt worden om persoonlijke profielen te maken. Voor het plaatsen en lezen van deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen.

Optimale cookies

Deze cookies gebruiken wij voor het tonen van passende advertenties, ook op externe websites en het verbeteren van de communicatie op basis van uw klantprofiel. Met deze cookies volgen wij en derden uw internetgedrag en worden er persoonsgegevens verzameld; bijvoorbeeld uw IP-adres en bezochte webpagina’s. Derden (zoals Google) kunnen ook een analyse uitvoeren of een video tonen en hierbij cookies plaatsen. Voor al deze cookies en het verwerken van uw persoonsgegevens vragen wij uw toestemming. Als u ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van IkWoonLeefZorg.nl.

Doeleinden cookies

De informatie die wij uit cookies krijgen, gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten
 • voor het maken van analyses voor onderzoek
 • om de website te verbeteren
 • voor veiligheidsdoeleinden
 • om onze relatie met u te beheren.

Instellingen cookies veranderen

U kunt voorkomen dat websites cookies plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit doet u door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt hier ook andere instellingen voor cookies aanpassen, bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen als er cookies worden geplaatst. U moet deze instellingen voor iedere browser die u gebruikt apart aanpassen. Als u cookies van IkWoonLeefZorg.nl niet accepteert, kan het zijn dat u bij ieder bezoek de vraag krijgt of u cookies accepteert.

Overzicht van de cookies op IkWoonLeefZorg.nl

In onderstaand overzicht ziet u de cookies die worden gebruikt op IkWoonLeefZorg.nl. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Overzicht van minimale cookies

Overzicht van optimale cookies

Google Analytics

IkWoonLeefZorg.nl gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.