Hoe regel ik een omgevingsvergunning?

Voor grote bijgebouwen of een aanbouw aan de zij- of voorgevel is vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen. De procedure is aan regels gebonden.

Wilt u een groter deel van het erf bebouwen dan volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor) is toegestaan?  Of bent u van plan een zelfstandige woonruimte aan te bouwen voor permanent gebruik? Dan is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Alleen als de plannen in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, kunt u zonder vergunning aan de slag. Zo niet, dan is een omgevingsvergunning nodig om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Ook als u een monument gaat verbouwen of als de woning deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht, moet u in de meeste gevallen een vergunning aanvragen. U kunt bij uw eigen gemeente navragen of dit het geval is.

Aanvraagprocedure

Elke aanvraag en toekenning van een omgevingsvergunning wordt gepubliceerd in een lokale krant of op internet. Zo krijgen omwonenden de gelegenheid om te reageren en bezwaar te maken. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.nl of met een formulier bij de gemeente. Op het aanvraagformulier staat welke gegevens en documenten daarvoor nodig zijn. In ieder geval moet u een bouwtekening overleggen. Voor de behandeling van een vergunningsaanvraag betaalt u bouwleges. De kosten verschillen per gemeente.

De gemeente neemt binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen, een beslissing. De gemeente mag deze termijn eenmalig verlengen met zes weken. Alleen in uitzonderingsgevallen is afwijking van deze termijnen toegestaan.

Als de gemeente niet kan beslissen, omdat de gegevens niet compleet zijn, ligt de bal uiteraard bij de aanvrager. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de informatie compleet te maken. De termijn waarbinnen de gemeente over de aanvraag moet beslissen, wordt hiermee verlengd.

Bezwaartermijn

bouwen

Is de vergunning binnen, dan kunt u nog niet direct beginnen met de bouw. Buren en andere belanghebbenden hebben nog zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen. De gemeente mag vervolgens zes weken uittrekken om op dit bezwaar te reageren. Als er een adviescommissie bij komt kijken, heeft de gemeente zelfs twaalf weken de tijd. Het college van Burgemeester en Wethouders mag die termijn één keer verlengen met zes weken. Als u toch alvast begint met bouwen, neemt u een groot risico. Als de gemeente namelijk het ingediende bezwaar goedkeurt, trekt de gemeente  uw vergunning in. Dan moet u het gebouwde afbreken en zijn de kosten die u heeft gemaakt voor uw eigen rekening. U kunt ook bij de rechter in beroep gaan tegen het intrekken van een eenmaal verleende vergunning.

Als de gemeente de vergunning afwijst, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken bij de gemeente zijn. Niet eens met de reactie van de gemeente? Dan is beroep bij de bestuursrechter mogelijk en ten slotte eventueel hoger beroep bij de Raad van State.